Vějířová podložka

Vějířová podložka
Vějířová podložka s vnějším ozubením
Podložka s vnitřním ozubením
Podložka s vnějším konkávním ozubením
Podložka s dvojitým ozubením
Podložka s vnitřním zaobleným ozubením
© 2020 CERGY VIS.