UNC

 

Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm)
UNC
Délka v palcíchN4N5N6N8N101/45/163/87/161/25/83/47/81"1"1/41"1/2
1/4
Ref : UCHCN4NC1/4NO
Stock : 246
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : N4 | Délka v palcích : 1/4
Price from :
0.1902 € HT
Ref : UCHCN5NC1/4NO
Stock : 90
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : N5 | Délka v palcích : 1/4
Price from :
0.3156 € HT
Ref : UCHCN6NC1/4NO
Stock : 315
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : N6 | Délka v palcích : 1/4
Price from :
0.1902 € HT
Ref : UCHCN8NC1/4NO
Stock : 30
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : N8 | Délka v palcích : 1/4
Price from :
0.1728 € HT
Ref : UCHCN10NC1/4NO
Stock : 0
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : N10 | Délka v palcích : 1/4
Price from :
0.861 € HT
5/16
Ref : UCHCN4NC5/16NO
Stock : 103
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : N4 | Délka v palcích : 5/16
Price from :
0.2544 € HT
Ref : UCHCN6NC5/16NO
Stock : 237
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : N6 | Délka v palcích : 5/16
Price from :
0.2988 € HT
Ref : UCHCN8NC5/16NO
Stock : 324
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : N8 | Délka v palcích : 5/16
Price from :
1.4808 € HT
3/8
Ref : UCHCN4NC3/8NO
Stock : 145
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : N4 | Délka v palcích : 3/8
Price from :
0.1902 € HT
Ref : UCHCN5NC3/8NO
Stock : 303
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : N5 | Délka v palcích : 3/8
Price from :
0.3696 € HT
Ref : UCHCN6NC3/8NO
Stock : 290
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : N6 | Délka v palcích : 3/8
Price from :
0.1704 € HT
Ref : UCHCN8NC3/8NO
Stock : 154
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : N8 | Délka v palcích : 3/8
Price from :
0.1704 € HT
Ref : UCHCN10NC3/8NO
Stock : 234
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : N10 | Délka v palcích : 3/8
Price from :
0.1284 € HT
Ref : UCHC1/4NC3/8NO
Stock : 59
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1/4 | Délka v palcích : 3/8
Price from :
0.1392 € HT
Ref : UCHC5/16NC3/8NO
Stock : 96
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 5/16 | Délka v palcích : 3/8
Price from :
0.333 € HT
1/2
Ref : UCHCN4NC1/2NO
Stock : 99
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : N4 | Délka v palcích : 1/2
Price from :
0.2112 € HT
Ref : UCHCN5NC1/2NO
Stock : 342
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : N5 | Délka v palcích : 1/2
Price from :
0.6432 € HT
Ref : UCHCN6NC1/2NO
Stock : 84
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : N6 | Délka v palcích : 1/2
Price from :
0.1704 € HT
Ref : UCHCN8NC1/2NO
Stock : 201
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : N8 | Délka v palcích : 1/2
Price from :
0.1764 € HT
Ref : UCHCN10NC1/2NO
Stock : 164
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : N10 | Délka v palcích : 1/2
Price from :
0.1344 € HT
Ref : UCHC1/4NC1/2NO
Stock : 90
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1/4 | Délka v palcích : 1/2
Price from :
0.1116 € HT
Ref : UCHC5/16NC1/2NO
Stock : 99
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 5/16 | Délka v palcích : 1/2
Price from :
0.1812 € HT
Ref : UCHC3/8NC1/2NO
Stock : 102
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 3/8 | Délka v palcích : 1/2
Price from :
0.3774 € HT
5/8
Ref : UCHCN4NC5/8NO
Stock : 155
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : N4 | Délka v palcích : 5/8
Price from :
0.2172 € HT
Ref : UCHCN5NC5/8NO
Stock : 199
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : N5 | Délka v palcích : 5/8
Price from :
1.0392 € HT
Ref : UCHCN6NC5/8NO
Stock : 229
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : N6 | Délka v palcích : 5/8
Price from :
0.2544 € HT
Ref : UCHCN8NC5/8NO
Stock : 225
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : N8 | Délka v palcích : 5/8
Price from :
0.1842 € HT
Ref : UCHCN10NC5/8NO
Stock : 205
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : N10 | Délka v palcích : 5/8
Price from :
0.1452 € HT
Ref : UCHC1/4NC5/8NO
Stock : 108
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1/4 | Délka v palcích : 5/8
Price from :
0.1116 € HT
Ref : UCHC5/16NC5/8NO
Stock : 60
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 5/16 | Délka v palcích : 5/8
Price from :
0.1662 € HT
Ref : UCHC3/8NC5/8NO
Stock : 42
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 3/8 | Délka v palcích : 5/8
Price from :
0.4596 € HT
3/4
Ref : UCHCN4NC3/4NO
Stock : 245
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : N4 | Délka v palcích : 3/4
Price from :
0.231 € HT
Ref : UCHCN5NC3/4NO
Stock : 148
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : N5 | Délka v palcích : 3/4
Price from :
0.8754 € HT
Ref : UCHCN6NC3/4NO
Stock : 243
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : N6 | Délka v palcích : 3/4
Price from :
0.2814 € HT
Ref : UCHCN8NC3/4NO
Stock : 175
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : N8 | Délka v palcích : 3/4
Price from :
0.2112 € HT
Ref : UCHCN10NC3/4NO
Stock : 208
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : N10 | Délka v palcích : 3/4
Price from :
0.1392 € HT
Ref : UCHC1/4NC3/4NO
Stock : 129
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1/4 | Délka v palcích : 3/4
Price from :
0.1176 € HT
Ref : UCHC5/16NC3/4NO
Stock : 63
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 5/16 | Délka v palcích : 3/4
Price from :
0.1452 € HT
Ref : UCHC3/8NC3/4NO
Stock : 43
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 3/8 | Délka v palcích : 3/4
Price from :
0.2052 € HT
Ref : UCHC1/2NC3/4NO
Stock : 33
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1/2 | Délka v palcích : 3/4
Price from :
0.8052 € HT
7/8
Ref : UCHCN4NC7/8NO
Stock : 109
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : N4 | Délka v palcích : 7/8
Price from :
0.402 € HT
Ref : UCHCN6NC7/8NO
Stock : 118
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : N6 | Délka v palcích : 7/8
Price from :
0.2844 € HT
Ref : UCHCN8NC7/8NO
Stock : 230
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : N8 | Délka v palcích : 7/8
Price from :
0.1956 € HT
Ref : UCHCN10NC7/8NO
Stock : 177
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : N10 | Délka v palcích : 7/8
Price from :
0.1962 € HT
Ref : UCHC1/4NC7/8NO
Stock : 103
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1/4 | Délka v palcích : 7/8
Price from :
0.1512 € HT
Ref : UCHC5/16NC7/8NO
Stock : 83
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 5/16 | Délka v palcích : 7/8
Price from :
0.1962 € HT
Ref : UCHC3/8NC7/8NO
Stock : 45
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 3/8 | Délka v palcích : 7/8
Price from :
0.4824 € HT
Ref : UCHC1/2NC7/8NO
Stock : 31
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1/2 | Délka v palcích : 7/8
Price from :
1.035 € HT
1"
Ref : UCHCN4NC1NO
Stock : 238
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : N4 | Délka v palcích : 1"
Price from :
0.7926 € HT
Ref : TCHCN5UNC/1A12NO
Stock : 89
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : N5 | Délka v palcích : 1"
Price from :
1.7724 € HT
Ref : UCHCN6NC1NO
Stock : 143
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : N6 | Délka v palcích : 1"
Price from :
0.3132 € HT
Ref : UCHCN8NC1NO
Stock : 178
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : N8 | Délka v palcích : 1"
Price from :
0.225 € HT
Ref : UCHCN10NC1NO
Stock : 120
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : N10 | Délka v palcích : 1"
Price from :
0.1752 € HT
Ref : UCHC1/4NC1NO
Stock : 141
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1/4 | Délka v palcích : 1"
Price from :
0.1296 € HT
Ref : UCHC5/16NC1NO
Stock : 38
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 5/16 | Délka v palcích : 1"
Price from :
0.1572 € HT
Ref : UCHC3/8NC1NO
Stock : 110
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 3/8 | Délka v palcích : 1"
Price from :
0.2208 € HT
Ref : UCHC7/16NC1NO
Stock : 50
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 7/16 | Délka v palcích : 1"
Price from :
0.81 € HT
Ref : UCHC1/2NC1NO
Stock : 25
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1/2 | Délka v palcích : 1"
Price from :
0.5112 € HT
1"1/4
Ref : UCHCN8NC1-1/4NO
Stock : 171
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : N8 | Délka v palcích : 1"1/4
Price from :
0.333 € HT
Ref : UCHCN10NC1-1/4NO
Stock : 248
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : N10 | Délka v palcích : 1"1/4
Price from :
0.2172 € HT
Ref : UCHC1/4NC1-1/4NO
Stock : 44
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1/4 | Délka v palcích : 1"1/4
Price from :
0.1542 € HT
Ref : UCHC5/16NC1-1/4NO
Stock : 63
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 5/16 | Délka v palcích : 1"1/4
Price from :
0.1752 € HT
Ref : UCHC3/8NC1-1/4NO
Stock : 114
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 3/8 | Délka v palcích : 1"1/4
Price from :
0.2448 € HT
Ref : UCHC7/16NC1-1/4NO
Stock : 23
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 7/16 | Délka v palcích : 1"1/4
Price from :
0.846 € HT
Ref : UCHC1/2NC1-1/4NO
Stock : 64
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1/2 | Délka v palcích : 1"1/4
Price from :
0.4776 € HT
Ref : UCHC5/8NC1-1/4NO
Stock : 2
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 5/8 | Délka v palcích : 1"1/4
Price from :
0.9282 € HT
Ref : UCHC3/4NC1-1/4NO
Stock : 67
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 3/4 | Délka v palcích : 1"1/4
Price from :
3.7344 € HT
13/8
Ref : UCHC1/4NC1-3/8NO
Stock : 76
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1/4 | Délka v palcích : 13/8
Price from :
0.1692 € HT
1"1/2
Ref : UCHCN6NC1-1/2NO
Stock : 105
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : N6 | Délka v palcích : 1"1/2
Price from :
1.3464 € HT
Ref : UCHCN8NC1-1/2NO
Stock : 155
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : N8 | Délka v palcích : 1"1/2
Price from :
0.4188 € HT
Ref : UCHCN10NC1-1/2NO
Stock : 159
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : N10 | Délka v palcích : 1"1/2
Price from :
0.234 € HT
Ref : UCHC1/4NC1-1/2NO
Stock : 81
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1/4 | Délka v palcích : 1"1/2
Price from :
0.1692 € HT
Ref : UCHC5/16NC1-1/2NO
Stock : 46
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 5/16 | Délka v palcích : 1"1/2
Price from :
0.1902 € HT
Ref : UCHC3/8NC1-1/2NO
Stock : 90
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 3/8 | Délka v palcích : 1"1/2
Price from :
0.3144 € HT
Ref : UCHC7/16NC1-1/2NO
Stock : 66
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 7/16 | Délka v palcích : 1"1/2
Price from :
0.8004 € HT
Ref : UCHC1/2NC1-1/2NO
Stock : 93
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1/2 | Délka v palcích : 1"1/2
Price from :
0.5676 € HT
Ref : UCHC5/8NC1-1/2NO
Stock : 14
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 5/8 | Délka v palcích : 1"1/2
Price from :
1.5246 € HT
Ref : UCHC3/4NC1-1/2NO
Stock : 20
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 3/4 | Délka v palcích : 1"1/2
Price from :
2.4168 € HT
Ref : UCHC7/8NC1-1/2NO
Stock : 1
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 7/8 | Délka v palcích : 1"1/2
Price from :
13.7214 € HT
Ref : UCHC1NC1-1/2NO
Stock : 1
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1" | Délka v palcích : 1"1/2
Price from :
14.322 € HT
1"3/4
Ref : UCHCN8NC1-3/4NO
Stock : 0
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : N8 | Délka v palcích : 1"3/4
Price from :
1.5408 € HT
Ref : UCHCN10NC1-3/4NO
Stock : 342
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : N10 | Délka v palcích : 1"3/4
Price from :
0.2538 € HT
Ref : UCHC1/4NC1-3/4NO
Stock : 64
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1/4 | Délka v palcích : 1"3/4
Price from :
0.1812 € HT
Ref : UCHC5/16NC1-3/4NO
Stock : 72
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 5/16 | Délka v palcích : 1"3/4
Price from :
0.2268 € HT
Ref : UCHC3/8NC1-3/4NO
Stock : 37
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 3/8 | Délka v palcích : 1"3/4
Price from :
0.3264 € HT
Ref : UCHC7/16NC1-3/4NO
Stock : 51
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 7/16 | Délka v palcích : 1"3/4
Price from :
0.9516 € HT
Ref : UCHC1/2NC1-3/4NO
Stock : 55
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1/2 | Délka v palcích : 1"3/4
Price from :
0.5832 € HT
Ref : UCHC5/8NC1-3/4NO
Stock : 49
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 5/8 | Délka v palcích : 1"3/4
Price from :
1.6698 € HT
Ref : UCHC3/4NC1-3/4NO
Stock : 48
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 3/4 | Délka v palcích : 1"3/4
Price from :
3.8334 € HT
Ref : UCHC7/8NC1-3/4NO
Stock : 1
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 7/8 | Délka v palcích : 1"3/4
Price from :
11.1606 € HT
Ref : UCHC1NC1-3/4NO
Stock : 1
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1" | Délka v palcích : 1"3/4
Price from :
14.1438 € HT
2"
Ref : UCHCN8NC2NO
Stock : 151
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : N8 | Délka v palcích : 2"
Price from :
1.5858 € HT
Ref : UCHCN10NC2NO
Stock : 207
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : N10 | Délka v palcích : 2"
Price from :
0.2904 € HT
Ref : UCHC1/4NC2NO
Stock : 106
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1/4 | Délka v palcích : 2"
Price from :
0.2052 € HT
Ref : UCHC5/16NC2NO
Stock : 27
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 5/16 | Délka v palcích : 2"
Price from :
0.2418 € HT
Ref : UCHC3/8NC2NO
Stock : 96
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 3/8 | Délka v palcích : 2"
Price from :
0.3534 € HT
Ref : UCHC7/16NC2NO
Stock : 63
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 7/16 | Délka v palcích : 2"
Price from :
1.0062 € HT
Ref : UCHC1/2NC2NO
Stock : 23
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1/2 | Délka v palcích : 2"
Price from :
0.6042 € HT
Ref : UCHC5/8NC2NO
Stock : 26
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 5/8 | Délka v palcích : 2"
Price from :
1.6962 € HT
Ref : UCHC3/4NC2NO
Stock : 97
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 3/4 | Délka v palcích : 2"
Price from :
2.688 € HT
Ref : UCHC7/8NC2NO
Stock : 1
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 7/8 | Délka v palcích : 2"
Price from :
10.1706 € HT
Ref : UCHC1NC2NO
Stock : 1
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1" | Délka v palcích : 2"
Price from :
14.1438 € HT
Ref : UCHC1-1/4NC2NO
Stock : 2
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1"1/4 | Délka v palcích : 2"
Price from :
49.962 € HT
2"1/4
Ref : UCHC1/4NC2-1/4NO
Stock : 93
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1/4 | Délka v palcích : 2"1/4
Price from :
0.438 € HT
Ref : UCHC5/16NC2-1/4NO
Stock : 48
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 5/16 | Délka v palcích : 2"1/4
Price from :
0.4992 € HT
Ref : UCHC3/8NC2-1/4NO
Stock : 56
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 3/8 | Délka v palcích : 2"1/4
Price from :
0.6804 € HT
Ref : UCHC7/16NC2-1/4NO
Stock : 36
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 7/16 | Délka v palcích : 2"1/4
Price from :
1.6776 € HT
Ref : UCHC1/2NC2-1/4NO
Stock : 49
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1/2 | Délka v palcích : 2"1/4
Price from :
1.0272 € HT
Ref : UCHC5/8NC2-1/4NO
Stock : 39
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 5/8 | Délka v palcích : 2"1/4
Price from :
1.9338 € HT
Ref : UCHC3/4NC2-1/4NO
Stock : 18
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 3/4 | Délka v palcích : 2"1/4
Price from :
4.764 € HT
Ref : UCHC7/8NC2-1/4NO
Stock : 1
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 7/8 | Délka v palcích : 2"1/4
Price from :
11.2332 € HT
Ref : UCHC1NC2-1/4NO
Stock : 1
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1" | Délka v palcích : 2"1/4
Price from :
14.421 € HT
2"1/2
Ref : UCHC1/4NC2-1/2NO
Stock : 108
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1/4 | Délka v palcích : 2"1/2
Price from :
0.3864 € HT
Ref : UCHC5/16NC2-1/2NO
Stock : 105
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 5/16 | Délka v palcích : 2"1/2
Price from :
0.423 € HT
Ref : UCHC3/8NC2-1/2NO
Stock : 108
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 3/8 | Délka v palcích : 2"1/2
Price from :
0.5436 € HT
Ref : UCHC7/16NC2-1/2NO
Stock : 41
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 7/16 | Délka v palcích : 2"1/2
Price from :
1.7562 € HT
Ref : UCHC1/2NC2-1/2NO
Stock : 11
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1/2 | Délka v palcích : 2"1/2
Price from :
1.0578 € HT
Ref : UCHC5/8NC2-1/2NO
Stock : 26
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 5/8 | Délka v palcích : 2"1/2
Price from :
2.1318 € HT
Ref : UCHC3/4NC2-1/2NO
Stock : 28
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 3/4 | Délka v palcích : 2"1/2
Price from :
4.2138 € HT
Ref : UCHC7/8NC2-1/2NO
Stock : 2
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 7/8 | Délka v palcích : 2"1/2
Price from :
10.1508 € HT
Ref : UCHC1NC2-1/2NO
Stock : 1
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1" | Délka v palcích : 2"1/2
Price from :
14.421 € HT
Ref : UCHC1-1/4NC2-1/2NO
Stock : 1
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1"1/4 | Délka v palcích : 2"1/2
Price from :
36.8082 € HT
Ref : UCHC1-1/2NC2-1/2NO
Stock : 1
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1"1/2 | Délka v palcích : 2"1/2
Price from :
46.0878 € HT
2"3/4
Ref : UCHCN10NC2-3/4NO
Stock : 58
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : N10 | Délka v palcích : 2"3/4
Price from :
2.6274 € HT
Ref : UCHC1/4NC2-3/4NO
Stock : 65
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1/4 | Délka v palcích : 2"3/4
Price from :
0.6042 € HT
Ref : UCHC5/16NC2-3/4NO
Stock : 44
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 5/16 | Délka v palcích : 2"3/4
Price from :
0.6894 € HT
Ref : UCHC3/8NC2-3/4NO
Stock : 63
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 3/8 | Délka v palcích : 2"3/4
Price from :
1.0074 € HT
Ref : UCHC7/16NC2-3/4NO
Stock : 22
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 7/16 | Délka v palcích : 2"3/4
Price from :
2.073 € HT
Ref : UCHC1/2NC2-3/4NO
Stock : 43
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1/2 | Délka v palcích : 2"3/4
Price from :
1.4202 € HT
Ref : UCHC5/8NC2-3/4NO
Stock : 45
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 5/8 | Délka v palcích : 2"3/4
Price from :
2.5872 € HT
Ref : UCHC3/4NC2-3/4NO
Stock : 23
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 3/4 | Délka v palcích : 2"3/4
Price from :
4.9128 € HT
3"
Ref : UCHCN10NC3NO
Stock : 17
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : N10 | Délka v palcích : 3"
Price from :
3.4944 € HT
Ref : UCHC1/4NC3NO
Stock : 121
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1/4 | Délka v palcích : 3"
Price from :
0.6498 € HT
Ref : UCHC5/16NC3NO
Stock : 92
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 5/16 | Délka v palcích : 3"
Price from :
0.5748 € HT
Ref : UCHC3/8NC3NO
Stock : 41
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 3/8 | Délka v palcích : 3"
Price from :
0.6558 € HT
Ref : UCHC7/16NC3NO
Stock : 60
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 7/16 | Délka v palcích : 3"
Price from :
2.4012 € HT
Ref : UCHC1/2NC3NO
Stock : 33
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1/2 | Délka v palcích : 3"
Price from :
1.254 € HT
Ref : UCHC5/8NC3NO
Stock : 27
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 5/8 | Délka v palcích : 3"
Price from :
2.4816 € HT
Ref : UCHC3/4NC3NO
Stock : 61
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 3/4 | Délka v palcích : 3"
Price from :
4.0512 € HT
Ref : UCHC7/8NC3NO
Stock : 1
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 7/8 | Délka v palcích : 3"
Price from :
11.5302 € HT
Ref : UCHC1NC3NO
Stock : 1
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1" | Délka v palcích : 3"
Price from :
14.9358 € HT
Ref : UCHC1-1/4NC3NO
Stock : 1
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1"1/4 | Délka v palcích : 3"
Price from :
36.9138 € HT
Ref : UCHC1-1/2NC3NO
Stock : 1
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1"1/2 | Délka v palcích : 3"
Price from :
51.0114 € HT
3"1/4
Ref : UCHC1/4NC3-1/4NO
Stock : 162
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1/4 | Délka v palcích : 3"1/4
Price from :
1.3632 € HT
Ref : UCHC3/8NC3-1/4NO
Stock : 72
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 3/8 | Délka v palcích : 3"1/4
Price from :
1.2222 € HT
Ref : UCHC1/2NC3-1/4NO
Stock : 47
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1/2 | Délka v palcích : 3"1/4
Price from :
2.046 € HT
Ref : UCHC5/8NC3-1/4NO
Stock : 18
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 5/8 | Délka v palcích : 3"1/4
Price from :
2.9376 € HT
3"1/2
Ref : UCHC1/4NC3-1/2NO
Stock : 28
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1/4 | Délka v palcích : 3"1/2
Price from :
2.2788 € HT
Ref : UCHC5/16NC3-1/2NO
Stock : 69
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 5/16 | Délka v palcích : 3"1/2
Price from :
1.626 € HT
Ref : UCHC3/8NC3-1/2NO
Stock : 76
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 3/8 | Délka v palcích : 3"1/2
Price from :
1.1724 € HT
Ref : UCHC7/16NC3-1/2NO
Stock : 0
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 7/16 | Délka v palcích : 3"1/2
Price from :
1.5246 € HT
Ref : UCHC1/2NC3-1/2NO
Stock : 30
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1/2 | Délka v palcích : 3"1/2
Price from :
2.1144 € HT
Ref : UCHC5/8NC3-1/2NO
Stock : 31
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 5/8 | Délka v palcích : 3"1/2
Price from :
2.97 € HT
Ref : UCHC3/4NC3-1/2NO
Stock : 23
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 3/4 | Délka v palcích : 3"1/2
Price from :
4.3086 € HT
Ref : UCHC7/8NC3-1/2NO
Stock : 1
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 7/8 | Délka v palcích : 3"1/2
Price from :
12.4674 € HT
Ref : UCHC1NC3-1/2NO
Stock : 3
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1" | Délka v palcích : 3"1/2
Price from :
17.0544 € HT
Ref : UCHC1-1/4NC3-1/2NO
Stock : 1
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1"1/4 | Délka v palcích : 3"1/2
Price from :
38.7486 € HT
Ref : UCHC1-1/2NC3-1/2NO
Stock : 1
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1"1/2 | Délka v palcích : 3"1/2
Price from :
53.0442 € HT
4"
Ref : UCHC1/4NC4NO
Stock : 27
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1/4 | Délka v palcích : 4"
Price from :
3.1698 € HT
Ref : UCHC3/8NC4NO
Stock : 76
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 3/8 | Délka v palcích : 4"
Price from :
1.8762 € HT
Ref : UCHC7/16NC4NO
Stock : 52
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 7/16 | Délka v palcích : 4"
Price from :
1.8342 € HT
Ref : UCHC1/2NC4NO
Stock : 22
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1/2 | Délka v palcích : 4"
Price from :
2.19 € HT
Ref : UCHC5/8NC4NO
Stock : 45
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 5/8 | Délka v palcích : 4"
Price from :
3.0504 € HT
Ref : UCHC3/4NC4NO
Stock : 24
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 3/4 | Délka v palcích : 4"
Price from :
5.22 € HT
Ref : UCHC1NC4NO
Stock : 1
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1" | Délka v palcích : 4"
Price from :
17.0544 € HT
Ref : UCHC1-1/4NC4NO
Stock : 1
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1"1/4 | Délka v palcích : 4"
Price from :
42.5238 € HT
Ref : UCHC1-1/2NC4NO
Stock : 1
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1"1/2 | Délka v palcích : 4"
Price from :
55.1232 € HT
4"1/2
Ref : UCHC1/4NC4-1/2NO
Stock : 64
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1/4 | Délka v palcích : 4"1/2
Price from :
4.0038 € HT
Ref : UCHC3/8NC4-1/2NO
Stock : 40
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 3/8 | Délka v palcích : 4"1/2
Price from :
2.3112 € HT
Ref : UCHC1/2NC4-1/2NO
Stock : 19
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1/2 | Délka v palcích : 4"1/2
Price from :
2.6964 € HT
Ref : UCHC5/8NC4-1/2NO
Stock : 16
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 5/8 | Délka v palcích : 4"1/2
Price from :
4.6134 € HT
Ref : UCHC3/4NC4-1/2NO
Stock : 54
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 3/4 | Délka v palcích : 4"1/2
Price from :
5.3784 € HT
Ref : UCHC7/8NC4-1/2NO
Stock : 2
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 7/8 | Délka v palcích : 4"1/2
Price from :
15.1866 € HT
Ref : UCHC1NC4-1/2NO
Stock : 1
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1" | Délka v palcích : 4"1/2
Price from :
18.4602 € HT
Ref : UCHC1-1/4NC4-1/2NO
Stock : 8
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1"1/4 | Délka v palcích : 4"1/2
Price from :
42.5238 € HT
Ref : UCHC1-1/2NC4-1/2NO
Stock : 1
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1"1/2 | Délka v palcích : 4"1/2
Price from :
57.2484 € HT
5"
Ref : UCHC1/4NC5NO
Stock : 66
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1/4 | Délka v palcích : 5"
Price from :
4.5996 € HT
Ref : UCHC5/16NC5NO
Stock : 84
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 5/16 | Délka v palcích : 5"
Price from :
5.808 € HT
Ref : UCHC3/8NC5NO
Stock : 61
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 3/8 | Délka v palcích : 5"
Price from :
2.7192 € HT
Ref : UCHC1/2NC5NO
Stock : 25
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1/2 | Délka v palcích : 5"
Price from :
3.2688 € HT
Ref : UCHC5/8NC5NO
Stock : 28
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 5/8 | Délka v palcích : 5"
Price from :
4.9128 € HT
Ref : UCHC3/4NC5NO
Stock : 30
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 3/4 | Délka v palcích : 5"
Price from :
6.27 € HT
Ref : UCHC7/8NC5NO
Stock : 1
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 7/8 | Délka v palcích : 5"
Price from :
16.1568 € HT
Ref : UCHC1NC5NO
Stock : 3
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1" | Délka v palcích : 5"
Price from :
19.5822 € HT
Ref : UCHC1-1/4NC5NO
Stock : 1
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1"1/4 | Délka v palcích : 5"
Price from :
44.253 € HT
Ref : UCHC1-1/2NC5NO
Stock : 1
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1"1/2 | Délka v palcích : 5"
Price from :
61.809 € HT
5"1/2
Ref : UCHC1/4NC5-1/2NO
Stock : 90
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1/4 | Délka v palcích : 5"1/2
Price from :
6.9828 € HT
Ref : UCHC1/2NC5-1/2NO
Stock : 1
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1/2 | Délka v palcích : 5"1/2
Price from :
3.6744 € HT
Ref : UCHC5/8NC5-1/2NO
Stock : 2
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 5/8 | Délka v palcích : 5"1/2
Price from :
6.699 € HT
Ref : UCHC3/4NC5-1/2NO
Stock : 1
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 3/4 | Délka v palcích : 5"1/2
Price from :
6.9168 € HT
6"
Ref : UCHC1/4NC6NO
Stock : 171
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1/4 | Délka v palcích : 6"
Price from :
7.0818 € HT
Ref : UCHC1/2NC6NO
Stock : 5
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1/2 | Délka v palcích : 6"
Price from :
3.9522 € HT
Ref : UCHC5/8NC6NO
Stock : 14
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 5/8 | Délka v palcích : 6"
Price from :
5.9034 € HT
Ref : UCHC3/4NC6NO
Stock : 2
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 3/4 | Délka v palcích : 6"
Price from :
9.867 € HT
Ref : UCHC7/8NC6NO
Stock : 1
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 7/8 | Délka v palcích : 6"
Price from :
21.9582 € HT
Ref : UCHC1NC6NO
Stock : 1
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1" | Délka v palcích : 6"
Price from :
23.6148 € HT
Ref : UCHC1-1/4NC6NO
Stock : 1
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1"1/4 | Délka v palcích : 6"
Price from :
52.3644 € HT
Ref : UCHC1-1/2NC6NO
Stock : 1
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1"1/2 | Délka v palcích : 6"
Price from :
66.462 € HT
6"1/2
Ref : UCHC3/8NC6-1/2NO
Stock : 0
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 3/8 | Délka v palcích : 6"1/2
Price from :
14.782 € HT
Ref : UCHC5/8NC6-1/2NO
Stock : 3
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 5/8 | Délka v palcích : 6"1/2
Price from :
14.7576 € HT
Ref : UCHC3/4NC6-1/2NO
Stock : 1
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 3/4 | Délka v palcích : 6"1/2
Price from :
16.995 € HT
7"
Ref : UCHC5/8NC7NO
Stock : 3
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 5/8 | Délka v palcích : 7"
Price from :
13.8072 € HT
Ref : UCHC3/4NC7NO
Stock : 1
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 3/4 | Délka v palcích : 7"
Price from :
17.5098 € HT
Ref : UCHC7/8NC7NO
Stock : 5
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 7/8 | Délka v palcích : 7"
Price from :
25.344 € HT
Ref : UCHC1NC7NO
Stock : 1
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1" | Délka v palcích : 7"
Price from :
27.8322 € HT
Ref : UCHC1-1/4NC7NO
Stock : 1
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1"1/4 | Délka v palcích : 7"
Price from :
53.328 € HT
Ref : UCHC1-1/2NC7NO
Stock : 1
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1"1/2 | Délka v palcích : 7"
Price from :
75.504 € HT
7 ''1/2
Ref : UCHC3/8NC7-1/2NO
Stock : 0
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 3/8 | Délka v palcích : 7 ''1/2
Price from :
9.1488 € HT
8"
Ref : UCHC5/8NC8NO
Stock : 1
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 5/8 | Délka v palcích : 8"
Price from :
14.3748 € HT
Ref : UCHC3/4NC8NO
Stock : 1
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 3/4 | Délka v palcích : 8"
Price from :
23.0274 € HT
Ref : UCHC7/8NC8NO
Stock : 1
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 7/8 | Délka v palcích : 8"
Price from :
26.598 € HT
Ref : UCHC1NC8NO
Stock : 2
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1" | Délka v palcích : 8"
Price from :
29.5284 € HT
Ref : UCHC1-1/4NC8NO
Stock : 1
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1"1/4 | Délka v palcích : 8"
Price from :
54.7932 € HT
Ref : UCHC1-1/2NC8NO
Stock : 1
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) : 1"1/2 | Délka v palcích : 8"
Price from :
85.668 € HT

214 Reference

dostupné položky

vyprodaný

Not available

Americké šrouby

Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) 1"1/4 / Délka v palcích 3" : TCHC 1-1/4 UNC X3 ACIER 12.9 NOIR
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) 1" / Délka v palcích 2" : TCHC 1 UNC X2 ACIER 12.9 NOIR
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) 1/4 / Délka v palcích 2"3/4 : TCHC 1/4 UNC X2-3/4 ACIER 12.9 NOIR
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) 7/8 / Délka v palcích 5" : TCHC 7/8 UNC X5 ACIER 12.9 NOIR
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) 3/4 / Délka v palcích 4"1/2 : TCHC 3/4 UNC X4-1/2 ACIER 12.9 NOIR
Průměr (v palcích - 1 palec = 25.4 mm) 1" / Délka v palcích 8" : TCHC 1 UNC X8 ACIER 12.9 NOIR

© 2018 CERGY VIS. All rights reserved - Creation: WebArtFactory / Graphic design: Sophie Martin-Provain